Oulun Golfkerho ry:n säännöt - Oulun Golf

Oulun Golfkerho ry:n säännöt


 1. Yhdistyksen nimi on Oulun Golfkerho ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.


 1. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfpelin harrastamista. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa rakentamalla ja ylläpitämällä golfrataa, -ratoja, -harjoitustiloja, järjestämällä harjoituksia, kilpailuja, koulutusta, kokouksia ja juhlia yms. samantapaisia tilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa yhdessä toimipaikassa ravintolatoimintaa.


 1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen henkilö jäsenhakemuksen kautta. Varsinainen jäsen suorittaa liittyessään vuosittaisen jäsenmaksun ja mahdollisen liittymismaksun, jotka määrätään syyskokouksessa seuraavaksi vuodeksi. Yhdistyksen johtokunta tai johtokunnan nimeämä taho hyväksyy varsinaiset jäsenet. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jonka yhdistys katsoo siihen ansioituneeksi. Kunniajäsen valitaan yhdistyksen johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua. Kunniajäsenyys on elinikäinen. Ainaiseksi jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka kertasuorituksena suorittaa syyskokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun. Juniorijäsenmaksu on puolet syyskokouksen hyväksymästä jäsenmaksusta.


 1. Jäsen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai joka käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jos jäsen ei maksa jäsenmaksuaan elokuun 20. päivään mennessä, katsotaan hänen automaattisesti eronneeksi yhdistyksestä.


 1. Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kolme tai kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Muut johtokunnan jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi siten, että kunakin vuonna aina kolmannes on erovuorossa. Ensimmäistä kertaa tätä sääntöä sovellettaessa määrätään arvalla ketkä johtokunnan jäsenet ovat erovuorossa vuoden kuluttua ja ketkä kahden vuoden kuluttua. Valittavien jäsenten tulee edustaa, mikäli mahdollista, seuraavien toimikuntien asioita:
  • naistoimikunta
  • kilpailu- ja tasoitustoimikunta
  • senioritoimikunta
  • junioritoimikunta
  • kenttätoimikunta.

Johtokunta valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan. Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jonka tulee johtokunnan ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita. Toiminnanjohtajan nimeämisestä ja erottamisesta päättää johtokunta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet johtokunnan jäsenistä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Yhdistyksen johtokunnassa ratkaistaan asiat yksinkertaisin äänten enemmistöin. Äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

 1. Johtokunta ja Suomen Golfliitto ry voivat päättää kurinpitotoimista, joita ovat varoitus, sakko ja kilpailu- ja toimintakielto, ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista Suomen Golfliitto ry:n säännöissä ja niiden nojalla annetuissa määräyksissä mainitulla tavalla.


 1. Johtokunnan tehtäviin kuuluu:
 • valvoa, että yhdistyksen toiminta tapahtuu sääntöjen ja yhdistyslain mukaan
 • toteuttaa yhdistyksen kokousten tekemät päätökset
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella ja esitellä niissä käsiteltävät asiat
 • pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja ratkaista jäsenten ottamista ja erottamista koskevat asiat
 • laatia toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tulevalle toimintavuodelle syyskokouksen hyväksyttäväksi
 • laatia kevätkokoukselle kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta.
 • ryhtyä muihin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 • valita kapteenit ja päättää asetettavat toimikunnat, joka toimivat johtokunnan valvonnassa ja alaisina


 1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun muun johtokunnan jäsenen tai toiminnanjohtajan kanssa.


 1. Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain.


 1. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Vuosittain pidetään kaksi varsinaista kokousta, joista syyskokous pidetään joulukuun ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä jäsenille lähetetyllä sähköpostikirjeellä jäsenrekisterissä olevan osoitteiston mukaan. Lisäksi kutsu on julkaistava yhdistyksen kotisivuilla. Kokouskutsu on toimitettava yhdistyksen jäsenille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksessa johtokunnan puheenjohtaja johtaa puhetta, kunnes kokouksen puheenjohtaja ja virkailijat on valittu. Yhdistyksen jäsen, joka haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syys- tai kevätkokoukseen käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen esitys johtokunnan puheenjohtajalle niin hyvissä ajoin, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua reaaliaikaisesti myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli johtokunta on normaalista poikkeavassa tilanteessa kyseisen kokouksen osalta niin päättänyt. Kokouskutsuun on tällöin lisättävä maininta käytettävästä etäyhteydestä.


 1. Syyskokouksessa käsitellään seuraavaa vuotta koskevat asiat:
 • hyväksytään johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun, mahdollisen liittymismaksun ja ainaisjäsenten maksun suuruudet
 • päätetään tilintarkastajan palkkion, kokouspalkkioiden, matkakorvausten ja päivärahojen suuruudesta
 • valitaan seuraavaa kalenterivuotta varten johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan yksi tilintarkastaja sekä varamies/tilintarkastaja
 • päätetään, miten yhdistyksen muut viralliset ilmoitukset julkaistaan sekä käsitellään muut johtokunnan valmistelemat ja kokouskutsuissa mainitut asiat.


 1. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • johtokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta
 • edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille tilien ja hallinnon osalta
 • käsitellään muut johtokunnan valmistelemat ja kokouskutsuissa mainitut asiat.


 1. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsuissa mainitut asiat. Ylimääräinen kokous pidetään, jos johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti anoo.


 1. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja kullakin ainaisjäsenellä äänioikeus ja yksi ääni, jota hän voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Ainaisjäsenet ja kunniajäsenet, joilla aiemmin oli äänioikeus säilyttävät sen. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi lain tai näiden sääntöjen toisin määrätessä.


 1. Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on muutosehdotuksen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.


 1. Yhdistyksen purkautuessa päättää yhdistyksen viimeinen kokous siitä, mihin sääntöjen 2 pykälän mukaiseen tarkoitukseen yhdistyksen varat on käytettävä.


 1. Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.