Oulun Golf Oy:n yhtiöjärjestys - Oulun Golf

Oulun Golf Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on Oulun Golf Oy ja kotipaikka Oulu.


2 § Yhtiön toimialana on omistaa ja muutoin hallita kaupungilta, kunnalta, yrityksiltä tai yksityisiltä vuokrattavia maa-alueita ja ylläpitää kyseisillä alueilla golfkenttää/-harjoitustiloja. Lisäksi yhtiö voi omistaa tai muutoin hallita alueelle rakennettavia rakennuksia ja tiloja sekä harjoittaa niissä golf- ja ravintolatoimintaa sekä välineiden myyntitoimintaa tai vuokrausta.


3 § Yhtiössä on sarjamerkinnöillä A, B ja C varustettuja osakkeita. A-sarjan osakkeilla ei ole pelioikeutta, B- ja C-sarjan osakkeilla on yksi (1) pelioikeus. C-sarjan pelioikeuden voi vaihtaa 40 pelikuponkiin, jotka oikeuttavat kukin yhteen pelikertaan ja ovat vapaasti käytettävissä.
Muutoin C-pelioikeus on henkilökohtainen, kuten B-oikeuskin. Näiden henkilökohtaisten pelioikeuksien käyttäjät on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikausittain. Pelioikeuden ja pelilippujen käyttäminen edellyttää, että 5§:ssä tarkoitetut vastikkeet on maksettu.
Yhtiöllä voi olla lisäksi rakennusrahasto.


4 § Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolleista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.
Yhtiökokous voi antaa hallitukselle valtuudet myöntää pelioikeuksia 3 §:stä poikkeavalla tavalla kentän kapasiteetin niin salliessa.


5 § Yhtiön osakkaat ovat A-sarjaa lukuun ottamatta velvolliset maksamaan yhtiölle vastiketta, jonka suuruuden yhtiökokous päättää.
Yhtiövastikkeet jaetaan rahoitusvastikkeisiin ja hoitovastikkeisiin.

6 § Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle lukuun ottamatta A-sarjaa 3 §:ssä mainittujen pelioikeusmäärien suhteessa laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisista lainoista.
Suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Lainaosuuden kokonaan maksaneilta osakkeenomistajilta perittävä hoitovastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellisessä momentissa mainituista menoista. Osakkeen-omistajilta vastaanotetut lainasuoritukset yhtiön on viimeistään lainoja seuraavan kerran lyhennettäessä käytettävä yhtiön niiden lainojen lyhentämiseen, joita osakkeenomistajat ovat tarkoittaneet. Lainaosuudet on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa varsinaista lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja kaikki muut lainaan liittyvät maksut laskettuna siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää lainojaan. Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhentäessään joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan suorittanut, osakkeenomistajan tulee korvata yhtiölle aiheutunut lisämeno.
Lainaosuuden suoritukset on merkittävä osakas- ja osakerekisteriin.

7 § Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.
Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus.

8 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka se tai ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden.

9 § Yhtiössä on 1 tilintarkastaja ja 1 varamies. Tilintarkastajan toimikausi on voimassa toistaiseksi.


10 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.


11 § Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan yhtiön osakkaille sähköpostitse, sekä julkaisemalla kokouskutsu Oulun Golfin kotisivuilla. Kokouskutsun tiedoksiantamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Yrityksen kokoukseen voidaan osallistua reaaliaikaisesti myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli hallitus on normaalista poikkeavassa tilanteessa kyseisen kokouksen osalta niin päättänyt. Kokouskutsuun on tällöin lisättävä maininta käytettävästä etäyhteydestä.

12 § Varsinaisia yhtiökokouksia pidetään vuosittain kaksi, toinen viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja toinen viimeistään joulukuun loppuun mennessä.
Viimeistään huhtikuun loppuun mennessä pidettävässä yhtiökokouksessa on

 1. esitettävä tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus
 2. päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
 3. päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 4. päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta ja
 5. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Viimeistään joulukuun loppuun mennessä pidettävässä yhtiökokouksessa on

 1. määrättävä osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan hoito- ja rahoitusvastikkeen suuruus;
 2. määrättävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;
 3. vahvistettava talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi;
 4. valittava hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi;
 5. valittava tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, mikäli siihen on tarve;
 6. päätettävä seuraavan kauden peliohjesääntö ja
 7. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.


13 § Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen sarjaan A kuuluva osake kahteenkymmeneen (20) ääneen ja jokainen muihin sarjoihin kuuluva osake yhteen ääneen.


14 § Yhtiön hallitus voi osakkeenomistajan pyynnöstä muuttaa A-sarjan osakkeita B-sarjan osakkeiksi.


15 § Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevat päätökset on tehtävä kaksikolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.